1. TOEPASSING – CONTRACTOPMAAK – AFDWINGBAARHEID
 • Deze algemene aankoopvoorwaarden (hierna genoemd “AKV”) zijn van toepassing op contracten voor de levering van goederen en diensten (hierna “de producten”) afgesloten tussen ELIGHTS SA en haar “Leveranciers”, met uitzondering van alle andere voorwaarden, ongeacht de plaats van uitvoering van de opdracht en de betalingsverplichting.

 

De toepassing van de AKV van ELIGHTS S.A. zijn essentieel bij de opmaak van een contract van levering.

 

Er kan enkel van de AKV  van Elights s.a. worden afgeweken na uitdrukkelijk en schriftelijke overeenkomst. In dat geval blijven de AKV van Elights s.a. nog steeds van toepassing op de punten waarover geen overeenkomst van wijziging is overeengekomen.

 

 • Het leveringscontract wordt met stilzwijgende of uitdrukkelijke aanvaarding afgesloten door de leverancier bij bestelling door Elights s.a. Door aanvaarding stemt de leverancier in af te zien van alle andere condities dan diegene vermeld in de AKV van Elights s.a. en eventuele bijzondere condities opgenomen in het aankoop order van Elights s.a. Het stilzwijgen van de leverancier impliceert de aanvaarding van de bestelling.

 

 • De AKV zijn bindend voor de leverancier bij het aanvaarden van de bestelling en voor alle volgende bestellingen door Elights s.a. bij de genoemde leverancier, in het heden of toekomst, tenzij anders en mits voorafgaande schriftelijke toestemming met Elights s.a. overeengekomen.

 

 

 1. BESTELLING

De bestelbon omvat een formulier of afgedrukt document genaamd “Bestelling” uitgegeven op naam van Elights S.A. aan de leverancier voor het toeleveren van goederen.

Alleen bestellingen zoals hierboven gedefinieerd zullen door de leverancier worden aanvaard, ongeacht deze per post, fax, e-mail of enig ander middel van elektronische communicatie is verstuurd. Mondelinge orders zijn ongeldig.

De in het order vermelde prijzen staan vast en kunnen niet worden herzien.

 1. ONDERAANNEMING

De leverancier kan geen bestelling van Elights s.a. in zijn geheel of gedeeltelijk uitbesteden of overdragen aan een onderaannemer noch veranderen van fabrikant of onderaannemer zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Elights s.a. De leverancier aanvaardt de volle verantwoordelijkheid voor het correct uitleveren van het order volgens de overeengekomen voorwaarden en levertermijnen.

 1. LEVERTERMIJN – ONTVANGST

4.1.         De leverdata vermeld op de bestelbon zijn de data voor aflevering van de goederen bij Elights S.A. op het adres vermeld op de bestelbon. Het niet respecteren van deze datum door de leverancier machtigt Elights S.A. om de betaling van de facturen met betrekking tot deze bestelling of elk ander lopend order bij de leverancier op te schorten.

4.2.         De levering van de goederen wordt uitgevoerd op het adres vermeld op de bestelbon en gedurende de openingstijden van Elights S.A. Elke levering wordt vergezeld van een levernota met vermelding van het ordernummer. De controle en ontvangst van de geleverde goederen gebeurt in onze fabrieken na levering zonder dat de leverancier een handtekening voor ontvangst kan beschouwen als definitieve ontslag van aanvaarding en van de conformiteit van de geleverde producten.

Geweigerde producten worden ter beschikking gesteld van de leverancier of naar hem geretourneerd. Het retourneren gebeurd op kosten van de leverancier en deze kunnen worden afgetrokken van de factuur.

In geval de geleverde goederen niet beantwoorden aan de gevraagde conformiteit behoud Elights s.a. zich het recht voor de producten conform te maken of te laten maken op kosten van de leverancier, of een vervanging van de niet conforme goederen te vragen middels een factuur onder dezelfde voorwaarden dan die van de  vervangen producten

De leverancier zal er zich van verzekeren dat Elights het nodige materiaal heeft om de geleverde goederen uit te laden.

Een eventuele vertraging van betaling door Elights s.a. van 2 maand voor een lopende factuur machtigt de verkoper niet om lopende leveringen op te schorten.

 1. VERPAKKINGEN

De verpakking dient een effectieve bescherming te garanderen tot de goederen hun eindbestemming bereiken, zowel voor het hanteren als hun stockage. De eventuele schade veroorzaakt door defecte, onvoldoende of ongeschikte verpakking is geheel voor rekening van de leverancier.

 1. VERZEKERING

De leverancier is ertoe verplicht zich in te schrijven bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij:

 • Een verzekeringspolis « Beroepsaansprakelijkheid »
 • Een verzekeringspolis « Productaansprakelijkheid voor en na levering »

Ze waarborgen de financiële gevolgen van de aansprakelijkheid in geval van een blessure, schade, gevolgschade, incidenteel of anderszins, veroorzaakt aan Elights s.a., klanten van Elights s.a. of aan derden door de geleverde producten voor de leverancier.

Hij verbindt zich ertoe om aan Elights s.a. op simpel verzoek een kopie van de polissen en een bewijs van regelmatige betaling van de premies voor te leggen.

 1. FACTURATIE EN BETALINGS MODALITEIT

De leverancier geeft per order een factuur af en stuurt deze naar het adres vermeld op het bestelformulier.

Verandering in prijs en onderwerp van de bestelling zoals door Elights S.A. aanvaard is verboden.

Hij verbindt zich ertoe op de factuur de bestelbonnummer, omschrijving van de bestelde producten te vermelden en het exacte bedrag van de bestelling aan te geven. ELIGHTS s.a. wijst elke verantwoordelijkheid in geval van incorrecte registratie en/of het ontbreken van onder andere douane kosten bij export.

Tenzij uitdrukkelijk anders op het order overeengekomen en aangegeven wordt de afhandeling van de inkoopfacturen gedaan door Elights S.A. via bank overschrijving, 45 dagen vanaf de datum van ontvangst van de factuur, de 10e of de 25e van elke maand. Vervroegde betaling kan recht geven op korting op het bedrag van de bestelling.

Gedeeltelijke facturatie, niet voorzien bij de bestelling, worden niet in aanmerking genomen.

 

 1. VERWIJLSANCTIES

Leverdata zijn van essentieel belang. Zowel de leverancier als Elights s.a. verbinden zich ertoe om elkaar wederzijds in kennis te stellen van alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de leverdata.

Wanneer de contractueel vastgestelde leverdatum overschreden is, is de leverancier aansprakelijk en wordt, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een boete gelijk aan een bedrag van 5% van het factuurbedrag per week vertraging doorgerekend, en dat, onverminderd het recht voor Elights S.A. om alle schade vergoed te krijgen en/of het recht om het order te annuleren voor het niet naleven van de levertermijn op verantwoordelijkheid van de leverancier. Het bedrag van de boetes wordt aan de leverancier doorgegeven. Deze geeft zijn observaties af binnen de maand aan de ondertekenaar van de bestelling.

 1. GARANTIES

De leveranciersgarantie bevat in orde brengen en/of gratis vervanging van defecte producten of onderdelen. Werkuren en verplaatsing, transport en verpakking vallen eveneens onder de garantiebepaling. Deze garantie blijft onverminderd gelden en geeft aan Elights S.A., in geval een niet conforme levering zich voordoet, het recht voor garantie op de volledige bestelling, dit ten laste van de leverancier.

De leverancier is verantwoordelijk voor gebreken, zichtbaar en/of verborgen, voor al zijn producten, inbegrepen diegene waarvoor hij gedeeltelijk of volledig de productie uitbesteed aan derden. Hij verbindt zich ertoe, op eerste vraag, Elights S.A. tegen elke actie zoals hieronder in paragraaf 10 beschreven garanties te bieden.

De leverancier zal zich inspannen om Elights S.A. onverwijld van enig gebrek in de productie, echt of vermeend, op de hoogte was te stellen, om zo de schade te beperken.

Indien vooraf gepreciseerd bij bestelling door Elights S.A. zal bij een aflevering van een product een certificaat van conformiteit gevoegd worden.

 

 1. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

De leverancier garandeert dat de aan Elights S.A. afgeleverde goederen geen inbreuk maken op enig gekend intellectueel eigendomsrecht.

 

Behoudens uitdrukkelijk voorafgaand akkoord van Elights S.A. garandeert de leverancier dat de geleverde producten geen enkel door derden geleverd “alternatief” onderdeel bevatten dan de origineel voorziene onderdelen.

 

De leverancier verplicht zich ertoe om de voor Elights kosteloze verdediging op zich te nemen in geval van geschillen en, vooral, in geval van een inbreukprocedure tegen Elights S.A. als gevolg van het commercialiseren van geleverde producten.

 

Bovendien, in het geval dat de producten zouden worden onderworpen aan inbeslagname door de douane of andere administratieve detentie, de leverancier verplicht is Elights S.A. te voorzien van alle nodige bijstand en in het bijzonder, alle nodige informatie te geven over de herkomst van geleverde producten, om toe te laten de opheffing van de tegen Elights S.A. genomen maatregelen te verkrijgen

 

De leverancier verzekerd de volledige vergoeding van de door Elights S.A. betaalde som voor aangekochte producten in de veronderstelling dat deze voor welke reden dan ook in beslag genomen of vastgehouden blijven op grond van hun inbreukmakende karakter voor meer dan 30 dagen of indien Elights er niet in slaagt om binnen de 30 dagen de producten in de handel te kunnen brengen.

 

De leverancier garandeert Elights S.A. tegen de gevolgen, direct of indirect, voor een vordering wegens inbreuk die voortvloeit uit het gebruik of de commercialisering van de geleverde producten. Bijgevolg zal de leverancier op verzoek van Elights S.A., alle kosten die verband houden met rechtszaken en eventuele schade die aan Elights S.A. kan worden geëist betalen. De leverancier zal verder, op eerste verzoek, de geleverde producten vervangen door niet inbreuk makende producten.

 1. MILIEU EISEN, EUROPESE RICHTLIJNEN

De leverancier garandeert dat zijn producten voldoen aan de operationele en veiligheidsnormering in de Europese Unie. Geleverde producten moeten voldoen aan de door de wetgeving opgelegde eisen op gebied van milieubescherming en gezondheidsregelgeving.

 1. CONFIDENTIALITEIT

De leverancier verplicht zich tot geheimhouding van de aan hem verstrekte informatie. Hij gaat er mee akkoord om geen informatie over Elights S.A. en de dagelijks gang van zaken aan derden te communiceren zonder schriftelijk en uitdrukkelijke toestemming van Elights S.A. Tekeningen, documenten, modellen en monsters verstrekt aan de leverancier, of die waarvan hij kennis heeft, zijn en blijven het exclusieve eigendom van Elights S.A.

 1. ANNULATIE

Elke inbreuk op deze bijzondere voorwaarden van aankoop en/of specifieke voorwaarden van de bestelling, in het bijzonder in het geval van hernieuwde vertraging of in het geval van herhaalde gebreken in de kwaliteit van de producten, kan na kennisgeving van Elights S.A. leiden tot nietig verklaring of opschorting van orders, zonder afbreuk te doen aan het recht van Elights S.A. aan de eis tot schadevergoeding.

 1. GESCHILLEN – TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

De partijen spannen zich in om alle geschillen over de interpretatie of de uitvoering van een contract tot leveren van goederen en diensten dat hen verdeelt in der minne te regelen.

In het geval van mislukking wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat enkel bevoegdheid wordt erkend aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de hoofdzetel van Elights S.A. zich bevindt, zelfs in geval van een incidentele vraag of garantie aanspraak of bij meerdere respondenten. De clausules met betrekking tot plaats van levering van betaling kunnen op geen enkele manier wijzigingen in deze jurisdictie clausule rechtvaardigen.

Al onze contracten zijn opgesteld in de Franse taal en worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

In geval van betwisting wordt de procedure gevoerd in de Franse taal.

De leverancier verplicht zich onherroepelijk noch het toepasselijk recht, noch de territoriale bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement van het hoofdkwartier van Elights s.a.  te betwisten.